Payel Mukherjee & Raj Saha at the premiere of Bengali movie 'Vhanu'

 • Payel Mukherjee | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata
  Raj Saha | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata
  Sujit Guha, Sangeeta Sanyal | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata
  Raj Saha, Payel Mukherjee | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata
  Sangeeta Sanyal | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata
  Raj Saha, Samidh, Sudipto, Payel Mukherjee | Premiere of Bengali movie 'Vhanu' at Bijoli in Kolkata

Payel Mukherjee & Raj Saha at the premiere of Bengali movie 'Vhanu'

Filed under:Premiere » Premiere

Write a comment