Abhinay Berde & Arya Aambekar at the music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte'

 • Abhinay Berde | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Arya Aambekar | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Ankush Chaudhari, Tejashree Pradhan | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Nirmohi Agnihotri, Hruditya Rajwade | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Arya Aambekar, Abhinay Berde | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Pallavi Rajwade, Hruditya Rajwade, Satish Rajwade | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Abhinay Berde, Ankush Chaudhari | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Hruditya Rajwade, Abhinay Berde, Ankush Chaudhari | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Hruditya Rajwade, Abhinay Berde, Ankush Chaudhari | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Arya Aambekar | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Arya Aambekar, Hrishikesh Ranade | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Sankarshan Karhade, Prasad Barve, Pallavi Rajwade, Satish Rajwade, Tushar Dalvi, Anuradha Rajadhyaksha | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Abhinay Berde, Satish Rajwade, Ankush Chaudhari, Arya Aambekar, Tejashree Pradhan | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Nirmohi Agnihotri, Arya Aambekar, Tejashree Pradhan, Ankush Chaudhari, Hruditya Rajwade, Abhinay Berde | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Abhinay Berde, Nirmohi Agnihotri, Manaswini Lata Ravindra, Arya Aambekar, Hrishikesh Ranade, Satish Rajwade, Ankush Chaudhari, Tejashree Pradhan, Nilesh Moharir, Hruditya Rajwade, Nikhil Sane | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Satish Rajwade, Nikhil Sane | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Mandar Apte | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Abhinay Berde, Priya Berde | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Kaushik Deshpande, Nilesh Moharir, Arya Aambekar, Hrishikesh Ranade | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Abhinay Berde, Tejashree Pradhan, Ankush Chaudhari | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Tejashree Pradhan, Swanandi Berde | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Tushar Dalvi, Manaswini Lata Ravindra, Mandar Apte, Isha Phadke, Anuradha Rajadhyaksha | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Priya Berde, Abhinay Berde, Swanandi Berde, Jaywant Wadkar | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai
  Ankush Chaudhari, Tejashree Pradhan, Satish Rajwade | Music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte' at The Orchid Hotel in Vile Parle, Mumbai

Abhinay Berde & Arya Aambekar at the music launch of Marathi movie 'Ti Sadhya Kay Karte'

Filed under:Promotion » Music Launch

Write a comment