586 views
Photo: AdminDate: 09 Jan 2011

Sohail Khan at Eskimo Vie Calendar launch at Vie Lounge in Mumbai

From album: Celebs at Eskimo Vie Calendar launch at Vie Lounge

Tags: Sohail Khan pics

Write a comment