Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Café in Mumbai