Shakir Shaikh, Sandhya Shetty | Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Café in Mumbai