Shahwar Ali, Shakir Shaikh, Rimi Sen, Marsela Ayesha | Shakir Shaikh's Theme Based Festive Party at Opa! Bar Café in Mumbai