Anushka Sharma | Jitesh Pillai's birthday bash at The Korner House in Mumbai