Rituparna Sengupta | Sharad Sundari 2016 at the Park in Kolkata